Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [Chia Sẻ] lasttopic version2 on Thu Dec 01, 2011 5:53 pm

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
1. vào ACP>>display>>templates>>QLTT>> overall_header

Tìm :

Spoiler:
Code:
    <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Thay bằng:
Spoiler:
Code:
              <div id="page-body">
  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
<tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top" width="100%">
                                  <div class="test">
<table
 class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px
#c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
        <th height="30"><center>News & Announcements</center></th>
      </tr>
  </thead>
<tr>
<td width="100%">
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
<td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td><table
 class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"
 align="center" ><tr><td colspan="3"><div
style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul
class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px
7px;">Gallery &
Others</span></li></ul><embed
src="http://ahs4ever.org/forum/vietvbb/topx/focus.swf" wmode="opaque"
FlashVars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh110.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh210.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh310.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh410.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh510.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh810.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh710.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh610.jpg|http://img18.imageshack.us/img18/5038/23745672.gif&bcastr_link=http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/forum-f2/&bcastr_title=Ngày
 còn đi học!! |Ảnh của A1 khi đã là sv nè, hot nhé!!|Ảnh liên hoan cuối
cấp đây!!|Ảnh tùm lum|Năm tháng cũ|Ảnh hậu cấp 3|Liên hoan|Ảnh đi chơi ở
 bách khoa nè|Đuổi hình bắt chữ & menu="false" quality="high"
width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div></td></tr>
<tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

</td></tr></table>

</div>
                              </td>
    </tr><tr>
                            <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript">
var tooltip=function(){
  var id = 'tt';
  var top = 7;
  var left = 3;
  var maxw = 300;
  var speed = 10;
  var timer = 20;
  var endalpha = 90;
  var alpha = 0;
  var tt,t,c,b,h;
  var ie = document.all ? true : false;
  return{
      show:function(v,w){
        if(tt == null){
            tt = document.createElement('div');
            tt.setAttribute('id',id);
            t = document.createElement('div');
            t.setAttribute('id',id + 'top');
            c = document.createElement('div');
            c.setAttribute('id',id + 'cont');
            b = document.createElement('div');
            b.setAttribute('id',id + 'bot');
            tt.appendChild(t);
            tt.appendChild(c);
            tt.appendChild(b);
            document.body.appendChild(tt);
            tt.style.opacity = 0;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=0)';
            document.onmousemove = this.pos;
        }
        tt.style.display = 'block';
        c.innerHTML = v;
        tt.style.width = w ? w + 'px' : 'auto';
        if(!w && ie){
            t.style.display = 'none';
            b.style.display = 'none';
            tt.style.width = tt.offsetWidth;
            t.style.display = 'block';
            b.style.display = 'block';
        }
        if(tt.offsetWidth > maxw){tt.style.width = maxw + 'px'}
        h = parseInt(tt.offsetHeight) + top;
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(1)},timer);
      },
      pos:function(e){
        var u = ie ? event.clientY + document.documentElement.scrollTop : e.pageY;
        var l = ie ? event.clientX + document.documentElement.scrollLeft : e.pageX;
        tt.style.top = (u - h) + 'px';
        tt.style.left = (l + left) + 'px';
      },
      fade:function(d){
        var a = alpha;
        if((a != endalpha && d == 1) || (a != 0 && d == -1)){
            var i = speed;
            if(endalpha - a < speed && d == 1){
              i = endalpha - a;
            }else if(alpha < speed && d == -1){
              i = a;
            }
            alpha = a + (i * d);
            tt.style.opacity = alpha * .01;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=' + alpha + ')';
        }else{
            clearInterval(tt.timer);
            if(d == -1){tt.style.display = 'none'}
        }
      },
      hide:function(){
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(-1)},timer);
      }
  };
}();

</script>       

2. vào ACP>>display>>template>>portal
-mod_new : thay toàn bộ bằng code

Spoiler:
Code:
 <tbody>
<tr><td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
 width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none;
 padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;"
align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!--
 BEGIN post_row --><a onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu
đề:</b> <font
color=#4cff48>{post_row.TITLE}</font><br> <b>Thời
gian:</b> <font
color=#ded800>{post_row.TIME}</font><br><b>Trả
lời:</b> <font color=#48f7ff>
{post_row.REPLIES} lượt trả lời cho bài này</font>');"
onmouseout="tooltip.hide();"
href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><b><font
style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{post_row.TITLE}</font></b></a>
<br><!--
 END post_row --></td><td></td><td
style="border-top: 0px none; padding-top: 0px; line-height: 20px;
background: #fff
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 repeat 0px 0px;" align="right" width="20%"><!-- BEGIN post_row
--><a onmouseover="tooltip.show('<span>Tác
giả</span>');" onmouseout="tooltip.hide();"
href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><font style="font-family:
Tahoma; font-size: 11px"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
height="13"
/>{post_row.POSTER}  </font></a>
<br><!-- END post_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
<div
 class="Page" style="padding-top: 8px; display: block;"><table
class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat
scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin:
 padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"
width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24"
border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding:
0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<A
 
href=http://a1tinhgia3.co.cc/search.forum?search_id=activetopics><span><font
 style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong
ngày</span></a><br>
<A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#10><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong
tháng</span></a><br>
<A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#2><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng
thể</span></a><br>
<A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#3><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi
nhất</span></a><br>
 <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#4><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều
nhất</span></a><br>
 <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#5><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ
đề nhất</span></a><br>
 <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#6><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài
nhiều nhất trong 1 tuần</span></a><br>
 <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#7><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài
nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
 <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#8><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top
poster</span></a><br>
  <A
href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#9><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong
tháng</span></a><br>
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
 <script
 
type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop
 --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP:
0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT:
0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION:
absolute;}</style><script type="text/javascript">var
persistclose = 0<!--
 Vị trí-->var startX = 80var startY =
500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return
(document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")?
document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var
search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length >
0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset +=
search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1)
end =
document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset,
 end))}}return returnvalue;}function closebar(){if
(persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function
 staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar
 ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d
 = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if
(!persistclose || persistclose &&
get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x
 = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ?
pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop +
iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return
el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY =
ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY -
ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight:
iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight -
barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x,
ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj =
ml("topbar");stayTopLeft();}if
(window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar,
false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload",
staticbar)else if
(document.getElementById)window.onload=staticbar</script>

</div>
</td>
- mod_recent_topic thay toàn bộ thành:
Spoiler:
Code:
 </td></tr></table></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px" width="100%">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/*
 Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao
của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height:
32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs
 a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display:
block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding:
6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top:
0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu
*/text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color:
#000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid
#ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid
#ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu
 nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid
#b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding:
6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần
text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid
#ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar
*/}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px
solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll
bar */}</style><script type="text/javascript"
src="http://tinhgia3sv.fileave.com/Tabview.js"></script><div
 id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
tabs
--><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active"
href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết
Mới</a><a>Tab mới</a><a>Thống kê</a><ul
 class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right:
0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li>
</ul> </div><!--
 nội dung tabs --><div style="height:407px; width:100%" class="Pages">

<div class="Page" style="padding-top: 8px;"><!-- BEGIN classical_row -->
<table
 class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
 width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none;
 padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;"
align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a
onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu đề:</b> <font
color=#4cff48>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br>
 <b>Thời gian:</b> <font
color=#ded800>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');"
 onmouseout="tooltip.hide();"
href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font
style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a>
<br><!--
 END recent_topic_row --></td><td></td><td
style="border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 20px;
background-repeat: repeat;" align="right"
background="http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/listbg.gif"
width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a
onmouseover="tooltip.show('<span>Click để xem profile của thành
viên này !</span>');" onmouseout="tooltip.hide();"
href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
height="13"
/>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}  </font></a>
<br><!--
 END recent_topic_row
--></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
<!-- END classical_row -->

</div>
<div class="Page" style="padding-top: 8px;">
<table
 class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"><tbody><tr>
<td>

Ctrl + F tìm "tab mới" thay thành tên diễn đàn mà ban đầu ghi nhớ - nếu ko nhớ đọc lại

-mod_topposter thay =

Spoiler:
Code:
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div
style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li
class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
        <select name="mylist"><option value="/#"><b>Top posters</b>
</option></select></span></li></ul><table
 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24" height="200"><img
src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24"
border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding:
0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!--
 BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size:
11px"> {POSTER.NAME}</font><br><!-- END
POSTER
--></td></tr></table></div></div></td>
 
</table><tr>
     

3. ACP>>module>>forum widgets
Thiết lập như hình :

Enlarge this image

Chưa xong:
Vào của recent_topic :
Number of recent topics : ghi 20
Activate the recent topics scrolling : không

Vào của News:
Number of news : ghi 20
Board of the news : chọn tên diễn đàn mà cho lên bài viết mới
4. ACP>> color>> css thêm


:hide:
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với[Chia Sẻ] lasttopic version2

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum