Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Hướng dẫn:  ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body:
 
Bước 1:
 Tìm đoạn mã sau trong viewtopic_body và xóa nó đi:
Code:
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_plus -->
<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
----
</div>
<!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->

... và đặt một trong hai đoạn code dưới đây vào vị trí muốn hiển thị, nếu bạn chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa templates thì tốt nhất nên thay đoạn này vào vị trí vừa xóa:

+ Muốn hiện bên phải:
Code:
<span class="loadFMvi">
<img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
/>
</span>
<div class="voteTopic">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_plus -->
<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
----
</div>
<!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
</div>

Muốn hiện bên trái:
Code:
<div class="voteTopic">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_plus -->
<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
</div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
----
</div>
<!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
<span class="loadFMvi">
<img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
/>
</span>
Bước 2: Chèn một trong hai đoạn mã sau đây vào cuối viewtopic_body:
+ Đặt bên phải:
Code:
<style type="text/css">
.voteTopic {
padding: 4px;
background: #fff;
color: #000;
border:1px solid # a0b0c0;
font - size: 12px;
font - weight: bold;
margin: 0 10px;
height: 17px;
display: inline;
}
.voteTopic a {
cursor: default;
vertical - align:
middle;
}
.voteTopic span, .voteTopic a {
display: inline;
}
.voteTopic .plusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.voteTopic .xplusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.xminusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.voteTopic .minusFMvi{
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.loadFMvi, .vote {
display:none;
margin: 0;
}
</style>
<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
$(this).prev().attr('alt', 'vote'+index);
$(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
$(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span> <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
var altthis = $(this).attr('alt');
var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
$('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
$('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
};
if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
c = String(Math.round(n * m));
d = String(n - c);
$('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
$('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
};
$('.plusFMvi').click(function () {
var altcong = $(this).attr('alt');
var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
$('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
$('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
$('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
$('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
});
});
$('.minusFMvi').click(function () {
var alttru = $(this).attr('alt');
var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
$('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
$('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
$('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
$('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
});
});
});
</script>
+ Đặt bên trái:
Code:
<style type="text/css">
.voteTopic {
padding: 4px;
background: #fff;
color: #000;
border:1px solid # a0b0c0;
font - size: 12px;
font - weight: bold;
margin: 0 10px;
height: 17px;
display: inline;
}
.voteTopic a {
cursor: default;
vertical - align:
middle;
}
.voteTopic span, .voteTopic a {
display: inline;
}
.voteTopic .plusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.voteTopic .xplusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.xminusFMvi {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.voteTopic .minusFMvi{
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
padding: 0 12px;
}
.loadFMvi, .vote {
display:none;
margin: 0;
}
</style>
<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
$(this).next().attr('alt', 'vote'+index);
$(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
$(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span> <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
var altthis = $(this).attr('alt');
var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
$('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
$('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
};
if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
c = String(Math.round(n * m));
d = String(n - c);
$('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
$('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
};
$('.plusFMvi').click(function () {
var altcong = $(this).attr('alt');
var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
$('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
$('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
$('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
$('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
});
});
$('.minusFMvi').click(function () {
var alttru = $(this).attr('alt');
var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
$('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
$('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
$('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
$('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
});
});
});
</script>
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum