Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Câu 1
Hãy đánh giá khả năng tách hoàn toàn ion Cl- ra khỏi ion I- bằng cách
làm kết tủa vs AgNO3. cho nồng độ mol/l của ion Cl- và ion I- lần lượt
bằng 0,1 và 0,001; pH của dung dịch bằng 3; TAgCl=10^(-10), TAgI=10^(-16). Hãy cho biết vai trò của pH?
Cho biết trong dd khi nồng độ mol/l từ 106-6 trở xuống thì có thể coi ion đó được tách hết.
Câu 2
Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M,R có công thức MaRb
trong đó R chiếm 6,667% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có
n=p+4, còn trong hạt nhân của R có n'=p' trong đó n,p,n',p' là số nơtron
và proton tương ứng của M,R. Biết rằng tổng ssos hạt proton trong phân
tử Z bằng 84 và a+b=4. Tìm công thức phân tử Z.
Câu 3
Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim loại R hóa trị
II vào dd axit HCl(dư) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Mặt khác khi
hòa tan hoàn toàn 9,2 gam kim loại R trong 1000 ml dd HCl 1M thu được dd
B, cho quỳ tím vào dd B thấy quỳ tím chuyển thành mầu đỏ. Hãy xác định
kim loại R vầ tính khối lượng mỗi kim loại trong 19,2 gam hỗn hợp A.
Câu 4
Cho m gam một chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đử
với dd NaOH 10%. Sau phản ứng thu được dd X. Cô cạn dd X thì trong thành
phần hơi chỉ thu được 75,6 gam H20, còn lại chất rắn Y có khối lượng
16,4 gam. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,6 gam Na2CO3, 13,2 gam Co2 và 5,4 gam hơi H20. Hãy tính m và xác định công thức đơn gảin nhất của A.
Câu 5
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp (A) gồm FeS và FeCO3 bằng dd HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp (B) màu nâu nhạt gồm 2 khí X và Y có tỷ khối đối với H2 là 22,8 và còn dd (C) có pH<3.
1. Tính tỷ lệ % khối lượng các muối trong (A).
2. làm lạnh hỗn hợp khí (B) xuống nhiệt độ thấp hơn được hỗn hợp (B') gồm 3 khí X,Y,Z có tỷ khối so với H2 bằng 28,5. Tính phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí (B').
Câu 6
Cho m gam hỗn hợp A gồm axit axetic và 1 este có công thức CnH2n+1 COOC2H5
vào bình chứ 400 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
người ta đã dùng 100 ml dd HCl 1M (lượng vừa đủ sau phản ứng) cho vào
trong bình để trung hòa lượng rượu etylic tạo ra rồi cho vào bình chứa
Na(dư). Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình chứa Na tăng thêm 9
gam.
1. Viết phương trình hóa học xảy ra.
2. Xác định công thức của este và tính m.
Câu 7
a) Xác định đội điện ly của H-COOH 1M biết hằng số điện ly Ka=2.10^-4
b) khi pha 10 ml axit trên băng nước thành 200 ml dd thì độ điện ly thay đổi bao nhiêu? Giải thích.
Câu 8
Cho 3,6 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml
dd gồm KOH 0,12 M và NaOH 0,12M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 8,28
gam hỗn hợp chất rắn khan. Tìm công thức phân tử của X.
Câu 9
Cho V lít CO(đktc) đi qua ống sứ chứa 2,23 gam oxit kim loại đun
nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỷ
khối so với H2 bằng 18. Dẫn toàn bộ lượng khí này vào bình chứa 2000 ml dd Ba(OH)2 0,015M. Kết thúc phản ứng thu được 3,94 ga, kết tủa và dd A. Lọc tách kết tủa rồi chi dd Ca(OH)2
dư vào dd A ta thu được p gam kết tủa. Cho toàn bộ lượng kim loại thu
được ở trên vào bình chứa dd HCl dư, phản ứng kết thúc ta thu được 0,672
lít H2(đktc).
1. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Tính V,m,p và xác định công thức của oxit kim loại.
Câu 10
Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam 1 hiđrocacbon A. Dẫn toàn bộ sản phẩm
qua bình đựng 400 ml dd NaOH 1,653% (d= 1,18g/ml). Sau đó thêm lượng dư
BaCl2 vào bình thấy tạo thành 18,715 gam kết tủa và dung dịch B. Cho dd NaOH dư vào dd B lại thu được 0,985 gam kết tủa.
Hãy xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của A.

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum