Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [CODE] Top Posters + Recent Topics on Sat Jul 30, 2011 1:18 am

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
1. Hiển thị 2 widgets Top posters và Recent topics

- ACP> Modules> Portal & Widgets> Forum widget management
- Kích hoạt widgets
- Kéo 2 widgets lên như hình dưới

Spoiler:- Trong Recent topics, chỉnh
. số bài gửi là 10
. k cho scrolling

- Trong Top posters chỉnh
Display the posted messages number
for each member present in the widget.: chọn Có
(hiển thị số bài viết của Mem)

2. Thay tòan bộ codes trong Recent topics


Spoiler:
Code:
 </td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/*
 Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao
của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height:
32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs
 a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display:
block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding:
6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top:
0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu
*/text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color:
#000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid
#ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid
#ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu
 nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid
#b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding:
6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần
text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid
#ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar
*/}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px
solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll
bar */}</style><script type="text/javascript"
src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div
 id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
<!-- tabs -->

<div
 width="100%" class="Tabs"><a class="Active"
href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết
mới</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs"
id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display:
none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul>
</div>

<!-- nội dung tabs -->

<div
style="height:215px; width:100%" class="Pages"><div class="Page"
style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><!-- BEGIN
classical_row -->
<table class="tborder"
style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list11.gif) no-repeat
scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin:
 padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"
width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24"
border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding:
0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif"
width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a
onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề:</b> <font
color=#B429DF>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br>
 <b>Thời gian:</b> <font
color=#297CDF>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');"
 onmouseout="hidetip();"
href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font
style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br><!--
 END recent_topic_row --></td><td></td><td
style="border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 20px;
background-repeat: repeat;" align="right"
background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif"
width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a
onmouseover="showtip('<span>Click để xem profile của thành viên
này !</span>');" onmouseout="hidetip();"
href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/mem11.gif" height="13"
/>


<!-- BEGIN switch_poster -->
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
        <!-- END switch_poster -->

 
 </font></a><br><!-- END recent_topic_row
--></td></tr></table></td></tr></tbody></table>

<!-- END classical_row -->

</div><div
 class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display:
block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;"
align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat
scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin:
 padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"
width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24"
border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding:
0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
<A
 href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong
ngày</span></a><br>
<A
href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Các bài viết trong
tháng</span></a><br>
<A
href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
<A
 href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
 <A
 href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Topic xem nhiều
nhất</span></a><br>
 <A
href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề
nhất</span></a><br>
 <A
href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một
tuần</span></a><br>
 <A
href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong
tháng</span></a><br>
 <A
href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma;
font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
 
<A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family:
Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong
tháng</span></a><br>
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
 <script
type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop
 --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP:
0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT:
0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION:
absolute;}</style><script type="text/javascript">var
persistclose = 0<!--
 Vị trí-->var startX = 80var startY =
500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return
(document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")?
document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var
search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length >
0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset +=
search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1)
end =
document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset,
 end))}}return returnvalue;}function closebar(){if
(persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function
 staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar
 ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d
 = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if
(!persistclose || persistclose &&
get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x
 = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ?
pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop +
iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return
el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY =
ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY -
ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight:
iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight -
barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x,
ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj =
ml("topbar");stayTopLeft();}if
(window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar,
false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload",
staticbar)else if
(document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div>
 </td>


3. Thay tòan bộ codes trong Top posters


Spoiler:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td
 style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div
style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li
class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
        <select name="mylist"><option value="/#"><b>Top posters</b>
</option></select></span></li></ul><table
 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr
valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24" height="200"><img
src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24"
border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding:
0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!--
 BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size:
11px"> {POSTER.NAME}</font><br><!-- END POSTER
--></td></tr></table></div></div></td>
</table><tr>


4. Thay một phần codes trong Overall_header

tìm và thay:


Spoiler:

Code:
<div id="page-body">
           
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"
{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
               
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" class="three-col">
                 
<tbody>
                   
 <tr>
                       
<td valign="top" width="{C1SIZE}">
                         
 <div id="{ID_LEFT}">
 
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   
{giefmod_index1.MODVAR}
     
<!-- BEGIN saut -->
     
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                         
<!-- END saut -->
                             
<!-- END giefmod_index1 -->
                           
</div>
                       
</td>
       
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                       
</td>
                     
</tr>
               
 </tbody>
               
</table>
           
</div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->bằng đoạn sau:


Spoiler:
Code:
 {JAVASCRIPT}
<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 
                                          <table  class="thongke"
cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"
>
                                                  <tr>
                                                  <td valign="top" width="100%">
                                                  <div class="test">
 
                                                  <table
class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px
#ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
                                                    <thead>
                                          <tr valign="top">
                                    <td class="tcat">Chào mừng đến với diễn đàn 4ALL</td>
                                        </tr>
                                            </thead>
                                                <tr>
                                              <td width="100%">
 
                                                  <table
class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%"
align="center">
                                                      <thead>
                                                <tr valign="top">
 
                                                          <td
width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
                                                          </tr>
                                                <tr>
 
                                                   
<td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0"
border="0" width="100%" align="center" >


<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; border-right: 0px;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
                                               
                                            </td></tr></table>

                                            </div>
                              </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                              <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                            </td>
                                                                </tr>
                                                      </tbody>
                                                </table>
 
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
5. Thêm codes trong CSS


Spoiler:
Code:
/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#c3pointer,#c3tooltip{-moz-opacity:.8;filter:alpha(opacity=80);left:-300px;opacity:.8;position:absolute;top:0;visibility:hidden;z-index:999}#c3tooltip{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;background-color:#000;border:#000
 0
solid;border-radius:6px;color:#fff;font-family:Arial;font-size:9pt;font-weight:700;max-width:340px;padding:15px;text-align:left;width:expression(document.body.clientWidth>340?"340px":"auto")}
demo:

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với[CODE] Top Posters + Recent Topics

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum