Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
SuperRam allows you take
control of your computer's memory, how physical memory is allocated and
help determine the performance of your computer system. Windows
routinely allocates memory to applications, games and system processes;
over time the memory becomes completely used handling all of these
tasks.

With SuperRam, memory management is tuned to maintain computer stability
but a greater emphasis is placed on computer performance. Once
installed SuperRam begins to monitor the total amount of memory your
computer has installed, it also monitors when your computer reaches a
threshold of memory to maintain, when that threshold is reached SuperRam
immediately will release all memory that it determines can be released
on the computer system back to Windows.

When SuperRam is installed any new application, program or game that is
opened will use physical memory installed on the computer and placing
applications that you opened previously to use virtual memory. This
allows software to run with an emphasis on performance when performance
is needed; such as when playing games, editing photos/videos, using
processor and memory intensive applications.

What's new in SuperRam 6.3.8.2010:
· Added partial Windows themes support and fixed problem with the
manifest file linking to incorrect version of Microsoft scheme layout.
· Added code to prevent incorrect scaling on higher DPI settings.

-
SuperRam cho phép bạn mất
quyền kiểm soát bộ nhớ của máy tính, làm thế nào vật lý bộ nhớ được cấp
phát và giúp xác định hiệu suất của hệ thống máy tính của bạn. Windows
thường xuyên cấp phát bộ nhớ cho các ứng dụng, trò chơi và các quá trình
hệ thống; qua thời gian bộ nhớ trở nên hoàn toàn được sử dụng xử lý tất
cả những công việc này.

Với SuperRam, quản lý bộ nhớ được điều chỉnh để duy trì sự ổn định máy
tính nhưng là một sự nhấn mạnh hơn được đặt trên hiệu suất của máy tính.
Sau khi cài đặt SuperRam bắt đầu theo dõi tổng số tiền của bộ nhớ máy
tính của bạn đã cài đặt, nó cũng màn hình máy tính của bạn khi đạt đến
một ngưỡng bộ nhớ để duy trì, khi đó là đạt đến ngưỡng SuperRam ngay lập
tức sẽ phát hành toàn bộ nhớ rằng nó có thể xác định được phát hành
trên máy tính hệ thống lại cho Windows.

Khi SuperRam được cài đặt bất kỳ ứng dụng mới, chương trình, trò chơi
được mở cửa sẽ sử dụng bộ nhớ vật lý được cài đặt trên máy tính và cách
đặt các ứng dụng mà bạn đã mở trước đó để sử dụng bộ nhớ ảo. Điều này
cho phép phần mềm chạy với trọng tâm về hiệu suất khi hiệu suất là cần
thiết, chẳng hạn như khi chơi trò chơi, chỉnh sửa hình ảnh / video, sử
dụng bộ vi xử lý và bộ nhớ các ứng dụng chuyên sâu.

Có gì mới trong SuperRam 6.3.8.2010:
· Nhập một phần Windows chủ đề hỗ trợ và cố định vấn đề với các file
manifest liên kết đến phiên bản không chính xác của sơ đồ bố trí của
Microsoft.
· Nhập mã để ngăn chặn tỉ lệ cao hơn các cài đặt không chính xác trên Sở KHĐT.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Mirror
[You must be registered and logged in to see this link.]
" target="_new">
[You must be registered and logged in to see this link.]
Mirror
[You must be registered and logged in to see this link.]

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum