Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Bµi 1:
Cho sè tù nhiªn n (1010 n 2010) sao cho an= còng lµ sè tù nhiªn.
a) Khi Êy an ph¶i n»m trong kho¶ng nµo?
b) CMR an chØ cã thÓ lµ mét trong c¸c d¹ng sau: an =7k + 1 hoÆc an =7k - 1 (k N )
c) T×m c¸c sè tù nhiªn n (1010 n 2010) sao cho an= còng lµ sè tù nhiªn.
Bµi 2:
Cho f(x)= 11x3 - 101x2 + 1001x – 10001.H·y cho biÕt ph­¬ng tr×nh f(x) =0 cã nghiÖm nguyªn trªn ®o¹n [ -1000;1000] hay kh«ng?
Bµi 3:
Cho 2 ®a thøc P(x)= x4 + 5 x3- 4x2 + 3x + m vµ Q(x) = x4 + 4 x3- 3x2 + 2x + n
a) T×m m; n ®Ó P(x) vµ Q(x) cïng chia hÕt cho x-2
b) XÐt ®a thøc R(x) = P(x) – Q(x) víi m; n t×m ®­îc ë trªn.H·y chøng minh R(x) chØ cã mét nghiÖm duy nhÊt
Bµi 4:
TÝnh chÝnh x¸c tæng S = 1.1! +2.2! +3.3! +....+ 16.16!
Bµi 5:
1.T×m tÊt c¶ c¸c cÆp sè nguyªn d­¬ng (m;n) cã 3 ch÷ sè tháa m·n hai ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Hai ch÷ sè cña m còng lµ hai ch÷
sè cña n ë c¸c vÞ trÝ t­¬ng øng. Ch÷ sè cßn l¹i cña m nhá h¬n ch÷ sè
t­¬ng øng cña n ®óng 1 ®¬n vÞ.

b) C¶ hai sè m vµ n ®Òu lµ sè chÝnh ph­¬ng.
2. T×m c¸c cÆp sè nguyªn d­¬ng (m;n) cã bèn ch÷ sè tháa m·n:
a) Hai ch÷ sè cña m còng lµ hai ch÷
sè cña n ë c¸c vÞ trÝ t­¬ng øng.Hai ch÷ sè cßn l¹i cña m nhá h¬n hai
ch÷ sè t­¬ng øng cña n ®óng 1 ®¬n vÞ

b) C¶ hai sè m vµ n ®Òu lµ sè chÝnh ph­¬ng.
Bµi 6:
T×m hai ch÷ sè cuèi cïng cña sè 21999 +22000 +22001.
Bµi 7:
Gi¶ sö a lµ mét sè tù nhiªn cho tr­íc.
a) T×m hai ch÷ sè tËn cïng cña a ®Ó b×nh ph­¬ng cña a cã tËn cïng lµ 89
b) T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt a mµ b×nh ph­¬ng cña nã lµ mét sè b¾t ®Çu b»ng ch÷ sè 19 vµ kÕt thóc b»ng ch÷ sè 89
c) T×m tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn n sao cho n2 lµ mét sè 12 ch÷ sè cã d¹ng: n2 =2525******89( trong ®ã s¸u dÊu * biÓu thÞ s¸u ch÷ sè, cã thÓ kh¸c nhau).T×m c¸c ch÷ sè ®ã.View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum